Содержание

ПСАЛОМЩИК —

Преподобному Серафиму Саровскому, чудотворцу (тропари, кондак и молитвы)

Тропарь на преставление, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Ин тропарь на прославление, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, преподо́бне,/ и Тому́ Еди́ному порабо́тати пла́менне вожделе́л еси́,/ в пу́стыннем житии́ твое́м непреста́нною моли́твою и трудо́м подвиза́лся еси́,/ умиле́нным се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ Небе́сным Серафи́мом в песносло́вии спобо́рниче,/ в любви́ притека́ющим к тебе́ Христу́ подража́телю,/ те́мже избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ спаса́й нас моли́твами твои́ми, ра́досте на́ша,/ те́плый пред Бо́гом засту́пниче,// Серафи́ме блаже́нне.

Кондак, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Молитва первая

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от  тебе́ тощ и неуте́шен отъи́де, но всем в сла́дость бысть ви́дение ли́ка твоего́ и благоуве́тливый  глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен  в  тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо  по всем конце́м  земли́  на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися  и  да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй, вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду Сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т  нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Серафи́ме! При́зри от Го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йны бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в час кончи́ны на́шея помози́ нам и заступи́ нас моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да сподо́бимся  по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдый: бу́ди нам вои́стинну ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему све́ту Жи́зни Ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Преподобный Серафи́м Саровский

Преподобный Серафим Саровский

Аудио:

 

Кондак 1

Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че наш, преподо́бне о́т­че Серафи́ме! Ве­ли­ча́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем ти по­хва́ль­ная. Ты же, име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши жи­ти­е́м тво­и́м пречу́дное и́мя Свя­ты́я Тро́ицы: яви́л­ся бо еси́ во­и́с­тин­ну а́н­гел на зем­ли́ и во пло́­ти се­ра­фи́м; я́ко луч пре­све́т­лый Ве́ч­на­го Со́лн­ца Пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́­дос­тию гла­го́­лем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и сми­ре́­ния.

Ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ное ве́р­ных ве­ли­ча́­ние; ра́­дуй­ся, прети́хое ско́рбным уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́­дуй­ся, живу́щим в ми́­ре преди́вное поможе́ние.

Ра́­дуй­ся, Рос­си́й­ския держа́вы сла́­во и ог­раж­де́­ние; ра́­дуй­ся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя­щи ма́­ти твоя́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, те́плую лю­бо́вь твою́ ко и́ноческому жи­тию, по­зна́ свя­ту́ю во́лю Госпо́дню о те­бе́, и Бо́­гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий свя­ты́м кресто́м сво­и́м, его́­же до кон­ца́ жи­тия́ тво­его́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́­лию лю­бо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му, Ему́­же вси со уми­ле́­нием зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­бе́с­ный те­бе́ да­ро­ва́­ся, свя́тче Бо́­жий: от ю́нос­ти твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рст­вия Бо́­жия ра́­ди и пра́в­ды Его́. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, гра́­да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых о́трасль пречестна́я.

Ра́­дуй­ся, доброде́тели ма́­те­ре своея́ унасле́дивый; ра́­дуй­ся, благоче́стию и мо­ли́т­ве е́ю науче́нный.

Ра́­дуй­ся, на по́д­ви­ги от ма́­те­ре кресто́м благослове́нный; ра́­дуй­ся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́р­ти со­блю­ды́й.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Го́с­по­да дом оте́ческий оста́вивый; ра́­дуй­ся, вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вмени́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го от ю́нос­ти твоея́ во­и́с­тин­ну храня́ше тя, преподо́бне: с вы­со­ты́ бо хра́ма спа́дша со­хра­ни́ тя Гос­по́дь не­вреж­де́н­на, и стра́ждущу ти лю́­те Сама́ Влады́чица ми́­ра яви́­ся, с Небе́с ис­це­ле́­ние прине́сши, зане́ измла́да ве́р­но служи́л еси́ Бо́­гу, вы́­ну взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние о по́двизе и́но­чес­ка­го рав­но­а́н­гель­на­го жи­тия́, во град свя­ты́й Ки́ев поклоне́ния ра́­ди пре­по­до́б­ным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пус­ты́­ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́­рою из­да­ле́­ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́­мо все­ли́в­ся жи­тие́ твое́ бо­го­угод­ное сконча́л еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му о те­бе́ Бо́­жию промышле́нию, со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Оте́чества пла́менно возжеле́вый.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на се­бе́ восприе́мый.

Ра́­дуй­ся, соверше́ннаго по­слу­ша́­ния ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, свя­ты́х за́­по­ве­дей Гос­по́д­них блюсти́телю ве́р­ный.

Ра́­дуй­ся, ум твой и се́рд­це в Бо́­зе моли́твенно утверди́вый; ра́­дуй­ся, сто́л­пе бла­го­че́с­тия не­по­ко­ле­би́­мый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́­рю злых на­па́с­тей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́но­чес­ка­го, несы́й яре́м пусты́ннаго жи­тия́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́­ко, бла­го­да́­тию Бо́­жиею вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к богови́дению, пре­се­ли́л­ся еси́ во Оби́­те­ли Го́рния, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще и ви́­дя­ще свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся те­бе́ и, приходя́ще к те­бе́, поуча́хуся о словесе́х тво­и́х и по́двизех, сла́­вя­ще Го́с­по­да, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х. И мы вси с ве́­рою и лю­бо́­вию вос­хва­ля́­ем тя, преподо́бне о́т­че, и во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, всего́ се­бе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый.

Ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в доб­ро­по­бе́д­ный; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Домовлады́ки ра́­бе бла­ги́й и ве́р­ный.

Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю о нас пред Го́с­по­дем непосты́дный; ра́­дуй­ся, к Бо­го­ро́­ди­це мо­ли́т­вен­ни­че наш не­усы́п­ный.

Ра́­дуй­ся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Бо́­жия со­су́­де не­по­ро́ч­ный.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Бо­же́ст­вен­ный свет осия́ жи­ли́­ще твое́, преподо́бне, ег­да́ боля́щу ти и на од­ре́ сме́рт­нем лежа́щу, Сама́ Пре­чи́с­тая Де́ва, прише́дши к те­бе́ со свя­ты́­ми апо́с­то­лы Петро́м и Иоа́нном, ре­че́: «Сей есть от ро́­да на́­ше­го», — и главе́ тво­е́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ бла­го­да́р­не Го́сподеви: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя враг ро́­да челове́ча чи́с­тое и свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́­ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́­ща оста́виша; ты же, о́т­че свя­ты́й, я́ко а́г­нец кро́ток, вся пре­тер­пе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́м­же мы вси, таково́му тво­ему́ незло́бию ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, в кро́­тос­ти и смире́нии тво­е́м Хри­сту́ Бо́­гу подража́вый; ра́­дуй­ся, незло́бием тво­и́м ду́­ха зло́бы по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя хра­ни́­те­лю усе́рдный; ра́­дуй­ся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́­дуй­ся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов пре­ди́в­ный и бо­го­му́дрый.

Ра́­дуй­ся, Свя­ты́я Це́рк­ве по­хва­ло́ и ра́­до­ва­ние; ра́­дуй­ся, оби́­те­ли Саро́вския сла́­во и удо­бре́­ние.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́д­ви­ги и тру­ды́ твоя́, богоно́сне уго́д­ни­че Хрис­то́в: де́бри бо и леса́ ея́ мо­ли́т­вою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́­жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́л­ся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́­ха Свя­та́­го, Его́­же де́йствием мно́гая и пре­сла́в­ная соверши́л еси́, под­ви­зая ве́р­ных вос­пе­ва́­ти бла­ги́х По­да́­те­лю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ в те­бе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, спо­до́­бил­ся еси́ зре́­ти Хри­ста́, во хра́­ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Се­му́ Бо́­жию о те­бе́ благоволе́нию ди­вя́­ще­ся, вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, богови́дче пре­сла́в­ный; ра́­дуй­ся, Све́­том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы слу­жи́­те­лю ве́р­ный; ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го жи­ли́­ще украше́н­ное.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ со А́н­ге­лы те­ле́с­ны­ма очи́­ма лицезре́вый; ра́­дуй­ся, в бре́ннем те­ле­си́ ра́йскую сла́­дость пред­вку­си́­вый.

Ра́­дуй­ся, Хле́бом Жи́з­ни насыще́нный; ра́­дуй­ся, питие́м без­сме́р­тия напое́нный.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти в те­бе́, преподо́бне, Свое́ не­из­ре­че́н­ное к лю́­дем ми­ло­се́р­дие, по­ка­за́ тя я́ко во­и́с­тин­ну све­ти́­ло богосве́тлое: де́лы бо и сло­ве­сы́ тво­и́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо­жией. Те́м­же сия́­ни­ем по́двигов тво­и́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния тво­его́ насыще́ни, те­бе́ усе́рд­но ве­ли­ча́­ем и просла́вльшему тя Хри­сту́ во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го ви́­дя­ще тя избра́нника Бо́­жия, из­да­ле́­ча притека́ху к те­бе́ ве́рнии в ско́р­бех и бо­ле́з­нех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя уте­ше́­ние, предста́тельствуя в мо­ли́т­вах. Те́м­же исхожда́ше во всю зе́м­лю Рос­си́й­скую ве­ща́­ние чу­де́с тво­и́х, и си́­це тя сла́вляху ду­хо́в­ная ча́­да твоя́:

Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́б­рый; ра́­дуй­ся, о́т­че ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́­дуй­ся, вра­чу́ наш ско́­рый и бла­го­да́т­ный; ра́­дуй­ся, не́мощей на́­ших це­ли́­те­лю милосе́рдый.

Ра́­дуй­ся, в бе­да́х и об­стоя́­ни­их по­мо́щ­ни­че ско́­рый; ра́­дуй­ся, душ смяте́нных умири́телю пре­сла́­дост­ный.

Ра́­дуй­ся, гряду́щая я́ко нас­тоя́­щая прови́девый; ра́­дуй­ся, пре­гре­ше́­ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до ви́­дим на те­бе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в мо­ли́т­ве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ бо­ле́з­ни и бо­ре́­ния твоя́, блаже́нне о́т­че, я́же пре­тер­пе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́­це твои́ к Бо́­гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ же­ла́­ние, весь сла́­дость, Сладча́йший Иису́­се! — та́­ко в мо­ли́т­вах взы­ва́л еси́, о́т­че, в пусты́ннем безмо́лвии тво­е́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гре­се́х все жи­тие́ ижди́вшии, восхваля́юще лю­бо́вь твою́ ко Го́с­по­ду, си́­це во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, лю́бящим и чту́­щим тя хо­да́­таю спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, приводя́й гре́ш­ни­ков ко исправле́нию.

Ра́­дуй­ся, молча́льниче и затво́рниче пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вен­ни­че о нас усе́рдный.

Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду показа́вый; ра́­дуй­ся, огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́вый.

Ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, мо­ли́т­вою в пусты́ни пламене́ющая; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Не­бе­се́ и зем­ли́ Цари́ца яви́­ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́­дем правосла́вным вни́ти к се­бе́, но да всех пе́­ти научи́т Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ кре́­пость люб­ве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ се­бе́ на служе́ние всем при­хо­дя́­щим к те­бе́, повеле́ние Бо­го­ма́­те­ре ис­пол­ня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник бла­ги́й, уныва́ющим уте́­ши­тель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, бо­ля́­щих врач и цели́тель. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, от ми́­ра в пус­ты́­ню все­ли́­вый­ся, да доброде́тели при­об­ря́­ще­ши; ра́­дуй­ся, из пусты́ни во оби́­тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти.

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го бла­го­да́­тию осия́нный; ра́­дуй­ся, кро́тосте и сми­ре́­ния ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, притека́вшим к те­бе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́­дуй­ся, в словесе́х люб­ве́ ободре́ние и уте­ше́­ние им подава́вый.

Ра́­дуй­ся, приходя́щия к те­бе́ ра́­дос­тию и сокро́вищем именова́вый; ра́­дуй­ся, за лю­бо́вь твою́ свя­ту́ю ра́достей Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия сподо́бивыйся.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спаси́тельнаго тво­его́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на мо­ли́т­ве коленопреклоне́нно свя­ту́ю ду́­шу твою́ в ру́­це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Го­ре́ ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля, да со все́­ми свя­ты́­ми пред­стои­ши во сла́­ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную свя­ты́х Святе́йшему Сло́­ву: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ всем свя­ты́м и и́ноком отра́да, Пре­свя­та́я Де́ва пред кон­чи­ною твое́ю яви́­ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́­гу от­ше́ст­вие. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му посеще́нию Бо­го­ма́­те­ре, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, Не­бе­си́ и зем­ли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Бо́­жия Ма́­те­ре обра́дованный.

Ра́­дуй­ся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному при­е́мый; ра́­дуй­ся, пра́ведною кон­чи­ною свя́тость жи­тия́ тво­его́ показа́вый.

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве пред ико́­ною Бо­го­ма́­те­ре умиле́нный дух твой Бо́­гу пре­да́­вый; ра́­дуй­ся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый.

Ра́­дуй­ся, вен­це́м без­сме́р­тия от ру­ки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми, унасле́довавый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́­ице вознося́, преподо́бне, всем жи­ти­е́м тво­и́м подви́жник ве­ли́­кий бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим ду­ше́ю и те́­лом на ис­це­ле́­ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́­лость Его́ к нам, вы́­ну зо­ве́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник быв в жи­тии, богоблаже́нне о́т­че, и по сме́р­ти тво­е́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное све­ти́­ло Рос­си́й­ския зем­ли́: источа́еши бо от чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х то́­ки чу­де́с всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим. Те́м­же мы, я́ко мо­ли́т­вен­ни­ку о нас те́п­ло­му и чудотво́рцу, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, мно́жеством чу­де́с от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю все­му́ ми́­ру возсия́вый.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Хри­сто́­вы ве́р­ный после́дователю; ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние всем тре́­бую­щим твоея́ по́­мо­щи.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че чу­де́с неоскудева́емый; ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих и неду́жных исцели́телю.

Ра́­дуй­ся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́­дуй­ся, я́ко вся концы́ зем­ли́ на́шея лю­бо́­вию твое́ю объя́л еси́.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, те­бе́, преподо́бне о́т­че, мо́­лим­ся: мо­ли́­ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да храни́т Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю от не­ве́­рия и рас­ко́­ла, от бед и на­па́с­тей, да по­е́м то­бо́ю благоде́ющему нам Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще твое́ прославле́ние, убла­жа́­ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна мо­ли́т­вен­ни­ка о нас пред Го́сподом, уте́­ши­те­ля и за­сту́п­ни­ка, и с лю­бо́­вию возглаша́ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, Оте́честву на́­ше­му щит и ог­раж­де́­ние.

Ра́­дуй­ся, путеводи́телю, всех к Не­бе­си́ направля́яй; ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че наш и покрови́телю.

Ра́­дуй­ся, си́­лою Бо́­жиею мно́гая чу­де­са́ соде́явый; ра́­дуй­ся, ри́­зою твое́ю мно́­гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́­дуй­ся, вся ко́з­ни диа́вольския по­бе­ди́­вый; ра́­дуй­ся, зве́­ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О пре­ди́в­ный уго́д­ни­че и ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, при­ими́ ма́­лое сие́ мо­ле́­ние на́­ше, в по­хва­лу́ те­бе́ возноси́мое, и, пред­стоя́ ны́­не Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, мо­ли́­ся о всех нас, да обря́щем ми­ло­се́р­дие Его́ в День Су́дный, в ра́­дос­ти пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Мо­ли́т­ва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому

О пре­чу́д­ный о́т­че Серафи́ме, ве­ли́­кий Саро́вский чу­до­тво́р­че, всем при­бе­га́ю­щим к те­бе́ скоропослу́шный по­мо́щ­ни­че! Во дни зем­на́­го жи­тия́ тво­его́ ни­кто́­же от те­бе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́­дость бысть ви́дение ли́­ка тво­его́ и благоуве́тливый глас сло­ве́с тво­и́х. К сим же и дар ис­це­ле́­ний, дар про­зре́­ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в те­бе́ яви́­ся. Ег­да́ же при­зва́ тя Бог от зем­ны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же лю­бы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чу­де­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды не­бе́с­ныя: се бо по всем конце́м зем­ли́ на́шея лю́­дем Бо́­жи­им явля́е­ши­ся и да́руеши им ис­це­ле́­ния. Тем же и мы во­пи­е́м ти: о пре­ти́­хий и кро́ткий уго́д­ни­че Бо́­жий, дерзнове́нный к Не­му́ мо­ли́т­вен­ни­че, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду сил, да да́­ру­ет нам вся бла­го­по­треб­ная в жи́з­ни сей и вся к душе́вному спа­се́­нию по­ле́з­ная, да огради́т нас от па­де́­ний гре­хо́в­ных и и́стинному по­кая­нию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Не­бе́с­ное Ца́рст­во, иде́­же ты ны́­не в незаходи́мей сия́еши сла́­ве, и та́­мо вос­пе­ва́­ти со все́­ми свя­ты́­ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Акафист преподобному СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ

тропари, кондак, молитвы и акафист Серафиму Саровскому

Конда́к 1.

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче на́ш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспева́ем ти́ похва́льная. Ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ тя́ изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко лу́ч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы́ же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию́, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко да́р соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный пу́ть и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси́ со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ до́м о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от на́с похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасле пречестна́я.

Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный.

Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода до́м оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя́, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти́ лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во гра́д святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от у́ст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую пу́ть сво́й упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоуго́дное сконча́л еси́. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти́:

Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менне возжела́вый.

Ра́дуйся, Христа́ все́м се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый.

Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный.

Ра́дуйся, у́м тво́й и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́рю злы́х напа́стей утиша́я, проше́л еси́ ве́сь пу́ть те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к боговиде́нию, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся́ бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы́ вси́ с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя́, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный.

Ра́дуйся, предста́телю о на́с пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче на́ш неусы́пный.

Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боже́ственный све́т осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти́ и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Се́й е́сть от ро́да на́шего»,– и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя вра́г ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя́: наведе́ бо на тя́ лю́ди злы́, и́же беззако́нно истяза́ху тя́ и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты́ же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся́ претерпе́л еси́, за оби́дящих тя́ Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы́ вси́, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый.

Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Се

Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

Преподобный Серафим Саровский происходил из благочестивой купеческой семьи города Курска; с юных лет обнаружил тягу к благочестию и монашеским подвигам, 17-ти лет оставил родительский дом; сначала подвизался в Киево-Печерской Лавре, а потом — в Саровской пустыни Тамбовской губернии. Тысячу дней и ночей провел в молитве, стоя на коленях на камне; за святую жизнь сподобился неоднократного посещения Божией Матери и святых.
Преподобный Серафим был прозорлив, исцелял душевные и телесные недуги: его молитвенную помощь неоднократно испытывали на себе не только православные, но и люди других вероисповеданий.
В начале XIX века именно преподобный Серафим был поистине всероссийским молитвенником и печальником за всю Русскую Землю и за каждого страждущего человека.
Он скончался в 1833 году, 73 лет от роду, стоя на коленях во время молитвы.
Его прославление состоялось летом 1903 года, при живом и горячем участии Государя Императора Николая Александровича и всей Царской Семьи.

 

Тропарь, глас 4-й:
От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому Единому работати пламенне вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

 

Кондак, глас 2-й:
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси; и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению. Сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави, и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

 

Молитва
О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.

 

Молитва
О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

 

Молитва
О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! призри от горния славы на нас смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохранити, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас молящихся тебе с верою и любовию и не презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в час кончины нашея помози нам, и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему Свету жизни вечныя Богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

 

 

Канон преподобному Серафиму Саровскому |

Тропарь, глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, / и, Тому Единому работати пламенно вожделев, / непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, / умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, / избранник возлюблен Божия Матере явился еси. / Сего ради вопием ти: / спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш. От юности ты возлюбил Христа, блаженный / и, Ему Одному служить пламенно возжелав, / непрестанною молитвою и трудом в пустыне подвизался, / и умиленным сердцем любовь Христову стяжав, / избранником возлюбленным Божией Матери явился. / Потому мы взываем тебе: / «Спасай нас молитвами твоими, Серафим, преподобный отче наш!»

КАНОН, ГЛАС 8

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед, яко сушу, / и египетскаго зла избежав, / израильтянин вопияше: / Избавителю и Богу нашему поим. Ирмос: По воде пройдя, как по суше, / и египетского развращения избежав, / израильтянин взывал: / «Избавителю и Богу нашему воспоем!»
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
По заповеди Владыки Христа узким и тесным путем вшел еси, преподобне, в Царство Небесное, / широкий и пространный путь возненавидев, / и ныне молися о нас, творящих пресветлую память твою. По заповеди Владыки Христа / узким и тесным путем вошел ты, преподобный, в Царство Небесное, / широкий и пространный путь возненавидев; / и ныне молись о нас, / совершающих пресветлую память твою.
От юности на безстрастия гору возшед и крест свой взем, / невозвратно Христу последовал еси / и, духовную мудрость стяжав, Горняго Иерусалима достигл еси, преподобне, / моли о нас Единаго Человеколюбца. С юности на гору бесстрастия взойдя и крест свой взяв, / неуклонно Христу ты следовал; / и, духовную мудрость стяжав, / достиг Горнего Иерусалима, преподобный, / моли о нас Единого Человеколюбца.
Слава: Ныне предстоя, преподобне Престолу Божию, / молися о стране нашей, избавитися от нашествия иноплеменных, / и христолюбивым людем земли Российския спасение испроси молитвами твоими, преподобне. Слава: Ныне предстоя, преподобный, престолу Божию, / молись о стране нашей, / да избавится от нашествия иноплеменных, / и христолюбивым людям земли Российской / спасение испроси молитвами твоими, блаженный.
И ныне: С верою и любовию притекающих к Тебе / и со страхом поющих Тя / молитвенный глас услыши, Владычице. И ныне: Услышь, Владычица, молитвенный глас / с верою и любовью прибегающих к Тебе / и со страхом Тебя воспевающих.

Песнь 3

Ирмос: Небеснаго круга / Верхотворче, Господи, / и Церкве Зиждителю, / Ты мене утверди в любви Твоей, / желаний краю, верных утверждение, / Едине Человеколюбче. Ирмос: Небесного свода Создатель, Господи, / и Церкви Строитель, / Ты меня утверди в любви к Тебе, / предел желаний, верных утверждение, / единый Человеколюбец.
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Молися, блаженне, Христу Богу / избавитися нам от глада и пагубы, / от напрасныя смерти, от тайных прегрешений и помышлений лукавых, / да чистым сердцем Христу возопиим: / молитвами преподобнаго спаси нас, Господи. Молись, блаженный, Христу Богу / об избавлении нас от голода и пагубы, / от внезапной смерти, / от тайных прегрешений и помышлений лукавых, / да воззовем с чистым сердцем Христу: / «Молитвами преподобного спаси нас. Господи!»
Кротостию и смирением последуя Владыце Христу, / всем вся воистинну был еси, / богатых же и убогих неослабно благочестию поучая, / будущая, яко настоящая, провидел еси. / Моли Христа Бога, преподобне, согрешений наших оставление даровати. Кротостию и смирением следуя Владыке Христу, / ты всем для всех сделался воистину: / богатых и бедных неустанно благочестию поучая, / будущее предвидел как настоящее. / Моли Христа Бога, преподобный, / прощение согрешений наших даровать.
Слава: Избави обитель твою, преподобне, от всякаго навета вражия / и исполни ю любве и благодати, еже не помышляти о житейских, / но душеспасительныя достигнути доброты молитвами твоими. Слава: Избавь обитель твою, преподобный, / от всякого навета вражьего / и исполни ее любви и благодати, / чтобы инокам не о житейском помышлять, / но достигнуть спасительной душевной красоты / молитвами твоими.
И ныне: Упование и надежда наша Ты еси, Пречистая Владычице, / спаси страну и люди Твоя, / молящияся и имя Твое призывающия. И ныне: Упование и надежда наша / Ты, Пречистая Владычица! / Спаси страну и людей Твоих, / молящихся и имя Твое призывающих.
Господи, помилуй, трижды. Господи, помилуй, трижды.

Седален, глас 4

Житейское море страстей воздержанием препобедив / и в пристанище безстрастия притек, / сосуд воздержания явился еси, преподобне Серафиме, / моли Христа Бога даровати нам велию милость. Житейское море страстей воздержанием преодолев / и в пристань бесстрастия прибыв, / сосудом благодати явился ты, преподобный Серафим; / моли Христа Бога даровать нам великую милость.
Слава, и ныне, Богородичен: Превзыдоша главу мою греси мои, Владычице, / осквернен ими есмь, и несть исцеления в плоти моей, / но Ты, Многоблагоутробная, даруй души моей слезы покаяния на очищение скверн греховных / и телесныя недуги уврачуй, Врача всяческих и Господа рождшая. Слава, и ныне, Богородичен: Превысили главу мою грехи мои, Владычица, / осквернен ими я, и нет исцеления для плоти моей; / но Ты, многомилостивая, даруй душе моей слезы покаяния / для очищения скверн греховных / и телесные недуги уврачуй, / Врача всех и Господа родившая.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, / смотрения Твоего таинство, / разумех дела Твоя / и прославих Твое Божество. Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, / уразумел дела Твои, / и прославил Твоё Божество.
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Не токмо святая обитель Саровская, / но и вся Российская земля имеет тя, блаженне, молитвенника теплаго и скораго помощника, / крепкаго и непобедимаго заступника и ходатая о душах наших. Не только святая обитель Саровская, / но и вся Российская земля имеет в тебе, блаженный, / молитвенника теплого и скорого помощника, / крепкого и непобедимого заступника / и ходатая о душах наших.
Буди о нас молебник и ходатай ко Пресвятей Троице / и подвигни на молитву с тобою лики святых, / ихже житию поревновал еси, преподобне, / с нимиже купно молися о мире и устроении всего мира, / да тихое и безмолвное житие поживем в веце сем / и в будущем жизнь вечную наследуем. Будь молитвенником и ходатаем за нас ко Пресвятой Троице / и подвигни на молитву с тобою сонмы святых, / житию которых поревновал ты, преподобный; / молись же с ними вместе о мире и устроении всего мiра, / дабы нам тихое и безмятежное житие прожить в веке сем / и в будущем жизнь вечную унаследовать.
Слава: В постницех велик быв, преподобне, / тесное иноческое в пустыни житие проходил еси / и сие во умиленней молитве скончал еси, / Моли спастися нам. Слава: Став великим среди подвижников, / ты суровое иноческое житие в пустыне проходил / и во умиленной молитве его окончил, преподобный; / моли о спасении нашем.
И ныне: Ты еси, Пречистая Богородице, прибежище наше и утверждение, / моли Сына Твоего и Бога нашего / подати нам спасение и грехов оставление. И ныне: Ты, Пречистая Богородица, / – прибежище наше и утверждение; / моли Сына Твоего и Бога нашего / подать нам спасение и грехов отпущение.

Песнь 5

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, / и мышцею Твоею высокою / Твой мир подаждь нам, / Человеколюбче. Ирмос: Просвети нас повелениями Твоими, Господи, / и рукою Твоею вознесенною / Твой мир подай нам, Человеколюбец.
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Постом и непрестанною молитвою прославил еси, преподобне, обитель Саровскую, / елеем от иконы Владычицы помазуя недужныя / и тем исцеление неоскудно подавая, / и ныне молися спастися душам нашим. Постом и непрестанною молитвою / прославил ты, преподобный, обитель Саровскую, / елеем от иконы Владычицы помазывая недужных / и исцеление им обильно подавая; / и ныне молись о спасении душ наших.
Святителие и священницы, сорадуйтеся иноком Саровским, / и простии людие, вкупе воспойте блаженнаго отца, / обуреваемых скорбьми тихое пристанище, / врача душевным и телесным недугом скораго. Архиереи и священники, радуйтесь с иноками Саровскими, / и простые люди, воспойте вместе блаженного отца, / обуреваемым скорбями – тихое пристанище, / врача душевных и телесных недугов скорого.
Слава: Принеси молитвы твоя, преподобне, / яко жертву благоприятну и непорочну, ко Пресвятей Троице, / и не забуди нас, ныне творящих память твою, / милость испроси ненавидящим, обидящим и враждующим на нас / и избави всех от всякия скорби. Слава: Принеси твои молитвы, преподобный, / как жертву благоугодную и непорочную, ко Пресвятой Троице, / и не забудь нас, ныне совершающих память твою, / испроси милость покаяния / ненавидящим, обижающим и враждующим на нас, / и избавь всех от всякой скорби.
И ныне: Управи ум мой, Владычице, обуреваемый страстьми многими, / спаси, Богородице, к Тебе прибегающия, / иныя бо помощи, Чистая, разве Тебе, не знаем. И ныне: Управь ум мой, Владычица, / обуреваемый страстями многими, / спаси, Богородица, к Тебе прибегающих, / ибо иной помощи, Чистая, кроме Тебя, мы не знаем.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу / и Тому возвещу печали моя, / яко зол душа моя исполнися / и живот мой аду приближися, / и молюся, яко Иона: / от тли, Боже, возведи мя. Ирмос: Я пролью молитву к Господу / и Ему возвещу печали мои, / ибо зол душа моя преисполнилась / и жизнь моя ко аду приблизилась, / и молюсь я, как Иона: / «От погибели, Боже, изведи меня!»
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Грехов исполнени вси есмы, / твоя же молитвы, преподобне Серафиме, яко кадило благовонню, ко Господеви восходят. / Ныне молим тя: / волнующееся в земли нашей море злаго неверия изсуши / и спасение душам нашим от Господа испроси. Грехов исполнены все мы, / твои же молитвы, преподобный Серафим, / как фимиам благоуханный, ко Господу восходят. / Ныне молим тебя: / волнующееся в земле нашей море злого неверия иссуши / и спасение душам нашим от Господа испроси.
Блажен воистинну был еси, преподобне Серафиме, / нищетою богатство и плачем радость стяжав, / юже приходящим обильно подавал еси, / и ныне лучи чудес источаеши / и исцеляеши всех, с верою к тебе притекающих. Блажен воистину был ты, преподобный Серафим, / нищетой стяжав богатство и плачем – радость; / ее ты и приходящим к тебе обильно подавал. / И ныне лучи чудес источаешь и исцеляешь всех, / с верою к тебе прибегающих.
Слава: В пустыни кладенец ископав твоима рукама, преподобне, / приходящия жаждущия люди напоил еси, / и ныне многим недужным водою кладенца сего болезни исцеляеши; / воистинну дивнаго молитвенника и чудотворца всем, преподобне, Владыка тя показа. Слава: В пустыне колодец выкопав / своими руками, преподобный, / приходящих жаждущих людей ты напоил; / и ныне ты водою этого колодца / многим недужным болезни исцеляешь. / Воистину дивного молитвенника и чудотворца, / – тебя, преподобный, – Владыка всем показал.
И ныне: Воистинну Тя, Матерь Божию, исповедуем, истинную Богородицу: / Твоим бо Рождеством тленнаго осуждения избавихомся, / милосердия ради Человеколюбца Бога, / и к жизни нетленней воззвани быхом. И ныне: Воистину Тебя, Матерь Божию, / мы исповедуем истинною Богородицей: / ибо рождением от Тебя Христа / мы от осуждения и тления избавились / по милосердию Человеколюбца Бога / и к жизни нетленной были призваны.
Господи, помилуй, трижды. Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Слава, и ныне:

Кондак, глас 2

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, / в Саровскую обитель вселился еси / и, тамо ангельски пожив, / многим путь был еси ко спасению, / сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави / и даром исцелений и чудес обогати. / Темже вопием ти: / радуйся, Серафиме, преподобне отче наш. Мира красоту и все, что в нем тленного, оставив, преподобный, / в Саровскую обитель ты вселился / и, там ангельски пожив, / стал для многих путем ко спасению. / Оттого и Христос тебя, отче Серафим, прославил / и даром исцелений и чудес обогатил. / Потому мы взываем тебе: / «Радуйся, Серафим, преподобный отче наш!»
Икос: Оставив род и други, / богатство, яко прах, вменив, / в пустыни Саровстей водворился еси / и, на страсти, яко безплотен, подвизався. Ангелов ликостояния сподобился еси. / Темже духовная разумения приим, / подаждь и нам, преподобне, разумно песньми воспети тя, сице глаголющим: / радуйся, Серафиме блаженне, Небесный человече и земный Ангеле; / радуйся, в любви Христу подражателю; / радуйся, Святаго Духа обитель; / радуйся, унывающим велие радование; / радуйся, источниче исцелений; / радуйся, скорбящим душам сладкое утешение; / радуйся, иноком тихое пристанище и учителю премудрый; / радуйся, похвало земли Российския; / радуйся, Серафиме, преподобне отче наш. Икос: Оставив род и друзей, / богатство к праху приравняв, / ты в пустыне Саровской водворился; / и против страстей как бесплотный подвизавшись, / удостоился с Ангелами пребывать. / Дар духовного разумения принявший! / Подай и нам разумно / воспеть тебя в песнях, преподобный, / возглашая так: / «Радуйся, Серафим блаженный, небесный человек и земной Ангел; / радуйся, в любви Христу подражатель; / радуйся, Святого Духа обитель; / радуйся, унывающим великая радость; / радуйся, источник исцелений; / радуйся, скорбящим душам сладкое утешение; / радуйся, инокам тихое пристанище и учитель премудрый; / радуйся, похвала земли Российской; / радуйся, Серафим, преподобный отче наш!»

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы / в Вавилоне иногда / верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: / отцев Боже, благословен еси. Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши / в Вавилоне некогда / верою в Троицу попрали пламя печи, воспевая: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Помилуй нас, Господи, / и от всякаго зла душетленнаго сохрани молитвами угодника Твоего, преподобнаго Серафима, / да вси умильно вопием Ти: / отец наших Боже, благословен еси. Помилуй нас, Господи, / и от всякого зла душегубительного сохрани / молитвами служителя Твоего, преподобного Серафима, / дабы все мы со умилением взывали Тебе: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
Кто не почудится, кто не прославит неизследимую глубину милосердия Твоего, Господи, / яко явил еси всему миру угодника Твоего, преподобнаго Серафима, / молитвенника теплаго о нас, вопиющих Тебе: / отец наших Боже, благословен еси. Кто не подивится, кто не прославит / неисследимую глубину милосердия Твоего, Господи, / ибо явил Ты всему миру служителя Твоего, / преподобного Серафима, горячего молитвенника / за нас, взывающих Тебе: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
Слава: Благодарное сие пение, от нас приносимое тебе, преподобне Серафиме, приими / и всем нам, празднующим святую память твою / и покланяющимся мощем твоим, исцеление даруй, вопиющим: / отец наших Боже, благословен еси. Слава: Благодарственное сие пение, / от нас приносимое тебе, преподобный Серафим, прими / и всем нам, празднующим святую память твою / и поклоняющимся мощам твоим, / исцеление даруй, взывающим: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
И ныне: Ты еси, Пресвятая Богородице, прибежище наше и утверждение, / моли Сына Твоего и Бога нашего / подати нам спасение и грехов оставление. И ныне: Ты, Пресвятая Богородица, / – прибежище наше и утверждение; / моли Сына Твоего и Бога нашего / подать нам спасение и грехов отпущение.

Песнь 8

Ирмос: Царя Небеснаго, / Егоже поют вои Aнгельстии, / хвалите и превозносите во вся веки. Ирмос: Царя небесного, / Которого воспевают воинства Ангелов, / воспевайте и превозносите / во все века.
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Добродетельному житию твоему, преподобне, позавидев, враг вселукавый / восхоте запятие тебе сотворити, / ты же, благодатию Божиею и молитвами Владычицы посрамив того, / Бога прославил еси, песнословя: / Господа пойте, дела, и превозносите Его во веки. Добродетельному житию твоему позавидовав, / враг всезлобный восхотел / препятствие тебе устроить, преподобный; / ты же, благодатию Божией и молитвами Владычицы посрамив его, / Бога прославил, славословя: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите Его вовеки!»
Яко молния, блистающися, светится на поднебесней, / тако и вещания о твоих, преподобне, чудесех во всю землю изыдоша. / Мы же, дивящеся славе твоей, вопием: / дети, благословите, священницы, воспойте, / людие, превозносите Господа во веки. Как молния, блистая, освещает все под небом, / так и весть о твоих, преподобный, чудесах прошла по всей земле. / Мы же, дивясь славе твоей, взываем: / «Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, / люди, превозносите Господа вовеки!»
Слава: Суетными и страстными помышлении мятущийся ум наш исцели, преподобне, / волны злаго нечестия укроти, / разслабленная житейскими попечении сердца наша укрепи, / да славим Христа Содетеля во вся веки. Слава: Суетными и страстными помышлениями мятущийся / ум наш исцели, преподобный, / волны злого нечестия укроти, / расслабленные житейскими попечениями сердца наши укрепи, / да славим Христа Создателя во все века.
И ныне: Радуйся, престоле Господень огнезрачный; / радуйся, заре невещественнаго блистания; / радуйся, облаче возсиявшаго Солнца предивнаго, Христа Спаса нашего, / Егоже превозносим во вся веки. И ныне: Радуйся, Престол Господень огневидный; / радуйся, Заря невещественного Блистания; / радуйся, Облако воссиявшего Солнца Предивного, / Христа Спасителя нашего, / – Его мы превозносим во все века.

Песнь 9

Ирмос: Воистинну Богородицу / Тя исповедуем, / спасеннии Тобою, Дево Чистая, / с Безплотными лики Тя величающе. Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы, спасенные Тобою, Дева чистая, / с сонмами бесплотных Тебя величая.
Припев: Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас. Припев: Преподобный отче наш Серафим, моли Бога о нас.
Великим отцем, древле в посте и подвизех просиявшим, поревновав, преподобне, / чрез вся дни живота твоего в молитве, слезах и трудех пребыл еси, / дондеже достигл еси Небесныя обители, / темже тя достойно ублажаем. Великим отцам поревновав, / в древности постом и подвигами просиявшим, / ты преподобный, все дни жития твоего / в молитве, слезах и трудах пребыл, / доколе не достиг Небесной обители; / потому мы тебя достойно прославляем.
Крепкою силою Христос Бог тя препояса и укрепи побеждати козни демонския, преподобно. / Темже ныне молим тя: / моли Человеколюбца Бога, / да избавит всех нас от вражиих нахождений и искушений и спасет души наша. Крепкою силою Христос Бог тебя препоясал, преподобный, / и для победы над кознями демонов укрепил. / Потому ныне просим тебя: / моли Человеколюбца Бога, / да избавит всех нас от нападений вражеских и искушений / и спасет души наши.
Слава: В болезнех и скорбех наших к тебе, преподобне, прибегаем / и из глубины душевныя вопием: / буди нам небурное пристанище и болезнем скорый целитель / и избави нас от всякаго недуга и нужды, / да тя непрестанно величаем. Слава: В болезнях и скорбях наших / мы к тебе, преподобный, прибегаем / и взываем из глубины души: / будь для нас тихой пристанью / и болезней скорым целителем / и избавь нас от всякого недуга и нужды, / да тебя непрестанно величаем.
И ныне: Единаго от Святыя Троицы, Слова и Сына родила еси, Дево Пречистая, / Егоже с преподобными и праведными моли о рабех Твоих, / верою просящих грехов прощения. И ныне: Одного из Святой Троицы – Слово и Сына / Ты родила, Дева Пречистая; / моли Его с преподобными и праведными о рабах Твоих, / с верою просящих грехов прощения.

Светилен. Подобен: Жены, услышите:

Приидите, вси вернии, / священными песньми восхвалим дивнаго в чудесех преподобнаго Серафима, / новаго светильника Российския земли, / Ангелом собеседника и теплаго молитвенника к Богу / о чтущих святую память его. Придите, все верные, / священными песнопениями восхвалим / дивного в чудесах преподобного Серафима, / нового светильника Российской земли, / Ангелам собеседника и горячего молитвенника к Богу / о чтущих святую память его.
Слава, и ныне, Богородичен: По Бозе упование имуще на Тя, / Пречистая Богородице, / молим Ти ся: / Рождшагося из Тебе умоли / даровати мир вселенней / и велию милость. Слава, и ныне, Богородичен: После Бога имея одну надежду на Тебя, / пречистая Богородица, / мы молимся Тебе: / Рожденного от Тебя умоли / вселенной даровать / мiр и великую милость.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к Небесному упокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь. О пречудный отче Серафим, великий Саровский чудотворец, всем прибегающим к тебе скоро их слышащий помощник! Во дни земной жизни твоей никто от тебя без помощи и утешения не уходил, но всем сладостен был вид лица твоего и благостный глас слов твоих. К тому же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обильно в тебе явился. Когда же призвал тебя Бог от земных трудов к небесному упокоению, нисколько любовь твоя прекратилась к нам, и невозможно исчислить чудеса твои, умножившиеся, как звезды небесные: ибо вот, по всем концам земли нашей ты людям Божиим являешься и даруешь им исцеления. Потому и мы взываем тебе: о претихий и кроткий угодник Божий, дерзновенный к Нему молитвенник, никогда призывающих тебя не отвергающий, вознеси о нас мощную во благости твою молитву ко Господу Сил, да дарует Он нам все, потребное в жизни сей и все, к душевному спасению полезное, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, чтобы без преткновения войти нам в вечное Небесное Царство, где ты ныне в сияешь немеркнущей славе, и там воспевать со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.

Молитва вторая

О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. О великий угодник Божий, преподобный и Богоносный отче наш Серафим! Призри от вышней славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехами многими, твоей помощи и утешения просящих. Склонись к нам благосердием твоим и помоги нам заповеди Господни непорочно сохранять, веры Православной крепко держаться, покаяние во грехах наших усердно Богу приносить, во благочестии христианском благодатно преуспевать и быть достойными твоего о нас молитвенного к Богу ходатайства. Да, святой Божий, услышь нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не пренебреги нами, нуждающимися в твоем заступничестве; ныне и в час кончины нашей помоги нам и защити нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не овладеет нами их сила, но да сподобимся с помощью твоей унаследовать блаженство обители райской. Ибо на тебя мы упование наше ныне возлагаем, отче благосердный: будь нам воистину ко спасению путеводителем и приведи нас к немеркнущему свету жизни вечной богоугодным твоим ходатайством у Престола Пресвятой Троицы, дабы нам славить и воспевать со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имя рек), благомощную твою молитву ко Господу Сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. О преподобный отче Серафим! Вознеси о нас, рабах Божиих (имена), мощную во благости твою молитву ко Господу Сил, да дарует Он нам все, потребное в жизни сей и все к душевному спасению полезное, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, чтобы без преткновения войти нам в вечное Небесное Царство, где ты ныне сияешь в немеркнущей славе, и там воспевать со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Преподобный Серафим, Саровский чудотворец + Православный Церковный календарь

Западно-Американская епархия:

Абаканская епархия:

Австралийско-Новозеландская епархия:

Альметьевская епархия:

Анадырская и Чукотская епархия:

Арсеньевская епархия:

Архангельская епархия:

Астанайская епархия:

Астраханская епархия:

Бакинская епархия:

Балашовская епархия:

Барнаульская епархия:

Барышская епархия:

Белгородская епархия:

Белоцерковская епархия:

Бердянская епархия:

Берлинская и Германская епархия (РПЦЗ):

Берлинско-Германская епархия:

Бишкекская и Кыргызстанская епархия:

Благовещенская и Тындинская епархия:

Борисоглебская епархия:

Братская епархия:

Брестская епархия:

Брюссельско-Бельгийская архиепископия:

Брянская епархия:

Винницкая епархия:

Владивостокская епархия:

Волгоградская епархия:

Волгодонская епархия:

Волжская епархия:

Вологодская епархия:

Воркутинская епархия:

Восточно-Американская и Нью-Йоркская епархия :

Выборгская епархия:

Выксунская епархия:

Вяземская епархия:

Вятская епархия:

Галичская епархия:

Гатчинская епархия:

Георгиевская епархия:

Гомельская епархия:

Горловская епархия:

Городецкая епархия:

Днепропетровская епархия:

Донецкая епархия:

Екатеринбургская епархия:

Екатеринодарская епархия:

Запорожская епархия:

Златоустовская епархия:

Иваново-Вознесенская епархия:

Ижевская епархия:

Иркутская епархия:

Исилькульская епархия:

Искитимская епархия:

Йошкар-Олинская и Марийская епархия:

Казанская епархия:

Калачевская епархия:

Калачинская епархия:

Калининградская епархия:

Калужская епархия:

Каменская епархия:

Канская епархия:

Кемеровская епархия:

Киевская епархия:

Кинельская епархия:

Кинешемская епархия:

Кишиневская епархия:

Козельская епархия:

Кокшетауская и Акмолинская епархия:

Колпашевская епархия:

Корсунская епархия:

Костомукшская епархия:

Костромская епархия:

Краснослободская епархия:

Красноярская епархия:

Кудымкарская епархия:

Кузнецкая епархия:

Курганская епархия:

Курская епархия:

Кызыльская епархия:

Липецкая епархия:

Луганская епархия:

Лысковская и Лукояновская епархия:

Магаданская и Синегорская епархия:

Магнитогорская епархия:

Майкопская и Адыгейская епархия:

Мариинская епархия:

Махачкалинская епархия:

Мелекесская епархия:

Могилевская и Мстиславская епархия:

Московская епархия (городская):

Московская епархия (областная):

Мукачевская епархия:

Муромская епархия:

Находкинская епархия:

Нефтекамская епархия:

Нижегородская епархия:

Нижнетагильская епархия:

Николаевская епархия:

Новгородская епархия:

Новокузнецкая епархия:

Новороссийская епархия:

Новосибирская епархия:

Овручская епархия:

Омская епархия:

Оренбургская епархия:

Орловско-Болховская епархия:

Орская епархия:

Отрадненская епархия:

Пензенская епархия:

Переславская епархия:

Песоченская епархия:

Петрозаводская епархия:

Пинская епархия:

Покровская епархия:

Полтавская епархия:

Псковская епархия:

Ровенская епархия:

Россошанская епархия:

Ростовская епархия:

Рыбинская епархия:

Рязанская епархия:

Салехардская епархия:

Самарская епархия:

Санкт-Петербургская епархия:

Саранская епархия:

Сарапульская епархия:

Саратовская епархия:

Саянская епархия:

Сердобская епархия:

Симферопольская епархия:

Славгородская епархия:

Смоленская епархия:

Ставропигиальные монастыри РПЦ:

Ставропольская и Невинномысская епархия:

Сыктывкарская епархия:

Таллинская епархия:

Тамбовская епархия:

Тверская епархия:

Тернопольская епархия:

Тираспольско-Дубоссарская епархия:

Томская епархия:

Троицкая епархия:

Тульская епархия:

Уральская епархия:

Уфимская епархия:

Хабаровская епархия:

Ханты-Мансийская епархия:

Харьковская епархия:

Херсонская епархия:

Хмельницкая епархия:

Хустская епархия:

Чебоксарская епархия:

Челябинская епархия:

Черновицкая епархия:

Чистопольская епархия:

Шадринская епархия:

Шуйская епархия:

Щигровская епархия:

Югорская епархия:

Южно-Сахалинская епархия:

Якутская епархия:

Ярославская епархия:

Александровская епархия:

Епархия не указана:

Тропарь преподобного Серафима Саровского

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, преподобне,/ и Тому Единому поработати пламенне вожделел еси,/ в пустыннем житии твоем непрестанною молитвою и трудом подвизался еси,/ умиленным сердцем любовь Христову стяжав,/ Небесным Серафимом в песнословии споборниче,/ в любви притекающим к тебе Христу подражателю,/ темже избранник возлюблен Божия Матере явился еси,/ сего ради вопием ти:/ спасай нас молитвами твоими, радосте наша,/ теплый пред Богом заступниче,/ Серафиме блаженне.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Тем же и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже беспреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

Ина молитва преподобному Серафиму Саровскому

О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохранити, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвенного к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладают нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистину ко спасению путевождь и предвари нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопоклоняемое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь преподобного Серафима

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак преподобного Серафима

глас 2

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселился еси/ и, тамо ангельски пожив,/ многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

ПСАЛОМЩИК —

Святителю Серафиму (Соболеву), архиепископу Богучарскому (тропари, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Боже́ственною ре́вностию при́сно распала́емь,/ Правосла́вия столп яви́лся еси́ в Софи́и граде возсия́в,/ и благоче́стием твои́м мно́гия лю́ди ко Христу́ приве́л еси́,/ па́стырю до́брый, святи́телю Серафи́ме,// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 5:

Сосу́д Боже́ственных даро́в/ и дом Святы́я Тро́ицы яви́лся еси́,/ чудотво́рче святи́телю о́тче Серафи́ме,/ те́мже, име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ не оста́ви нас си́рых,/ и я́коже обеща́лся еси́,/ испроси́ нам моли́твами твои́ми// мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на высоту́ смиренному́дрия,/ благоче́стия учи́тель яви́лся еси́,/ Правосла́вия побо́рниче и стра́нных предста́телю,/ мона́шествующих похвало́ и па́стырю изря́дный./ Те́мже любо́вию зове́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме чудотво́рче.

Молитва

О, чудотво́рче преди́вный, святи́телю о́тче Серафи́ме! Ты, еще́ жив сый, рекл еси ве́рным: я́ко а́ще улучу́ дерзнове́ние у Го́спода, не оста́влю вас си́рых. Сего́ ра́ди, помина́юще глаго́лы твоя́ и дела́ милосе́рдия твоего́ в жи́зни вре́менней, любо́вию припа́даем и усе́рдно про́сим: моли́ся непреста́нно у Престо́ла Царя́ Сла́вы о всех нас, бли́жних и да́льних, при́сных и стра́нных, немощны́х и гре́шных, любо́вию почита́ющих тя. Ты от младе́нства благода́тию Бо́жиею просвеще́н был еси́, в ю́ности же ум соверше́нный стяжа́в, ю́ноши и де́вы умудри́л еси́. Дости́гше же му́жеска во́зраста, усе́рдный де́латель Боже́ственных доброде́телей яви́лся еси́. Сего́ ра́ди утверди́ и нас во благоугожде́нии Бо́гу и, я́ко па́стырь до́брый изря́дно е́же о́вцы Христо́вы упасл еси́, наста́ви нас на путь покая́ния. Я́ко свети́льник Све́та И́стиннаго просвети́ нас и сохрани́ от заблужде́ний и собла́знов ми́ра сего́, и, я́ко чудотво́рец ди́вный, не преста́й явля́ти ми́лость свою́ всем, с любо́вию притека́ющим к тебе́. Па́стырю до́брый, не оста́ви па́ству в земля́х Болга́рской и Ру́сской и ину́де су́щей. Бу́ди ско́рый помо́щник призыва́ющим тя от всех конце́в земли́, да просла́вится неизрече́нное милосе́рдие Пастыренача́льника и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, при́сно прославля́емаго и спокланя́емаго со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Преподобный Серафим Саровский. Проповедь святого Иоанна Максимовича / Православие. Com

В
имя Отца, Сына и Святого
Дух!

«Летом будут петь Пасху», —
как-то сказали в Сарове. Прошло семьдесят лет со дня смерти
человек, о котором эти слова были произнесены, и на
19 июля 1903 года вся Русь огласилась гимнами
хвала, прославляя Бога и Его святого. Воистину, все
Русь тогда возвышалась, как в День Св.
Пасха — тем более.

Позже наступили страшные дни для России, но память св.
Серафим не умер и не ослабел. русский народ
продолжать приходить к нему и прославлять его, как в
страдающая родина и во всех концах света
где рассеяны эти люди. Даже другие народы
знакомство с преподобным Серафимом; его жизнь
переведены на разные языки, вызывая не только
восхищение, но также и стремление многих применить в
своей жизни, уроки, данные нам св.Жизнь Серафима. Таким образом, несмотря на изменения, которые
произошло в мире, память преподобного Серафима не
только не гаснет, но остается лампой, которая светит вечно
ярче для человечества.

Так было и при его земной жизни. Города были
разрушались, создавались королевства, Наполеон
двинулся на Россию с двенадцатью народами, а затем ушел в
позорище, Москва сгорела и снова поднялась из
пепла, декабристы организовали восстания и были тогда
приговорен; но как будто эти события не коснулись св.Серафима.

Он был полностью занят приобретением «
одно необходимо », работал над своим« духовным
рост ». «Эгоист, замкнутый»,
«Невежественный, не интересующийся ничем, кроме
то, что касалось его лично »- вот что
многие мыслители, которые не желают видеть ни малейшего
благо в подвиг от самосовершенствования бы
говорят о нем. Итак, инок Серафим умирает. Казалось бы, что
образ этого старца, который так упорно бежал мир
следует стереть из памяти людей.Но целая
к его могиле начинается паломничество, люди, которые приходят к нему
со всех концов России получают помощь, утешение и
назидание; и почитание его начинает распространяться
даже среди людей других народов.

В чем сила преподобного Серафима? Какой его
подвиг ? Он стремился реализовать заповедь
Христос: Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный
Совершенно
(Мф. 5:48). Он трудился над восстановлением в
сам первый созданный образ человека, искаженный как
Последствие греха.

Преподобный Серафим достиг своей цели: победил грех и стал
святой; он воистину стал подобием Бога. Мы не можем
увидеть невидимого Бога. Но Господь дал нам увидеть Себя
в подобных Ему, в Его святых. Итак, один из
этим подобием был преподобный Серафим. В нем мы видим восстановленный
человеческая природа, освобожденная от рабства греха. Он
воплощенное олицетворение вечной победы над
преходяще, святость над грехом, добро над злом.

Преподобный Серафим призывает всех своим примером идти по пути
показано Христом.Он призывает нас бороться с грехом и нашими
недостатки, будучи сам маяком и светильником для всех, кто
искать спасения. Святой Серафим призывает искать высшее
добрые духовные плоды, о которых апостол Павел сказал:
Но плод Духа — любовь, радость, мир,
долготерпение, кротость, доброта, вера, кротость,
воздержание: против таких нет закона. И они, что
Христовы распяли плоть с
привязанности и похоти
(Гал. 5: 22–24).

Путь к Царству Небесному труден, ибо грех
взял на себя человеческую природу и испортил ее.У каждого из нас есть свои
собственные личные грехи. Есть также общественные грехи, из которых
виновата целая нация. Таким образом, вся российская
нация виновна в грехе отказа от благочестивой жизни
и обычаи своих предков и ища то, что чуждо
он, а не православный; веры в распространение клеветы
Помазанник Божий, позволяющий им сначала разорвать
с его короны, а затем убейте благочестивого царя вместе с его
вся семья — царь, падший первым
вниз перед прославленными мощами св.Серафима. Санкт-Петербург
Серафим призывает всех к покаянию и исправлению жизни,
как личные, так и социальные. Хотя этот путь труден,
Богу угодник поможет нам пройти его. Святой Серафим —
маяк и фонарь на этом пути; он также наша помощь. Посредством
молитвы святого Твоего, отца нашего Серафима, даруй Господь
покаяние и победа над грехом нам, грешникам, и веди нас
в Царство Небесное Твое. Аминь.

Сербия , 1928 г.

.

Святой Серафим Саровский / Православие.ком

Вкл.
19 июля / 1 августа Церковь почтила преподобного Серафима.
Саров. Протоиерей Артемий Владимиров рассказывает о
наследие и учения святого, столь важные для
нам сейчас.

Приветствую вас, дорогие друзья, в день св.
Серафим Саровский, чудотворец всея Руси и светило
истории России, земли русской и русской
Церковь!

Разрешите задать вам вопрос: что является основным
отличие наших современников от маститых
Саровский подвижник? Что наиболее характерно для души и
личность человека двадцать первого века, живущего в
Россия? Обобщения всегда неубедительны, это правда;
но, наблюдая за собой и окружающими, я бы сказал
что наши современники всегда или, по крайней мере, большинство
время в состоянии тревоги, внутреннего беспокойства, кружения
мысли и чувства, которые втягивают нас в непослушный круговорот
и сбивает нас с пути созидания, согласно
старая поговорка: «глупая голова не дает ногам
отдых.”

Непостоянная мораль, абсолютно противоречивые эмоциональные состояния:
то дикая радость, то глубокая депрессия, и главное —
жалкая способность, конечно, хорошо приобретенная — терять
покой, равновесие эмоциональных и физических сил,
раздражаться по пустякам, впадать в состояние
забавный, но на самом деле отвратительный для ангелов, оскорбительный
и защитная реакция. Это диагноз, который каждый из нас
может, даже с минимальной самокритикой и
самонаблюдение, относитесь к себе.

Из вышесказанного следует, дорогие друзья, что
память о преподобном Серафиме Саровском, его жизненном опыте и
духовные уроки, которыми он делится с нами, просто глядя
у нас от старых и современных икон с его характерной
ангельская, полу-грустная, полу-радостная улыбка,
драгоценен, как воздух, которым мы дышим, независимо от
известная заповедь преподобный Серафим оставил нам, его
соотечественники и духовные дети: «Обретите
дух мира, и тысячи будут спасены вокруг
вы », краткий обзор тех, с кем я говорю, и о
я показал, что только 5% из ста когда-либо принимали
эту заповедь всерьез как руководство к действию.То есть
почему сегодня мы протягиваем руки дрожащие от беспокойства,
стресса и остановки сердца преподобному Серафиму и попросить его
ходатайствовать за нас перед Престолом Всевластия
Господа и перед Царицей Небесной, слугой которой он, св.
Серафим смиренно называл себя; чтобы теплая лазурь
Божественная благодать может сойти и на нас, наставляя каждого
Христианин в благочестии, праведный и целомудренный, как
— сказал апостол Павел в одном из своих посланий. Это благодать
одна, текущая в потоках живой воды из Воскресшего
Христос через таинства Церкви, который может
помогите нам, если мы действительно этого желаем; если мы поймем, как идти
Богу, если мы будем использовать все средства, предлагаемые нам св.Серафима.

Божья благодать может изменить нас и воссоздать
нас — от тревожных, нервных, недоброжелательных, раздражительных,
подлый, мстительный, обидчивый, мстительный, сварливый и
поэтому просто глупо и тупо, что мы стали бы
хоть немного смиренного, немного кроткого, миролюбивого,
радостный, светлый, приветливый, доброжелательный, милый, тактичный, добрый,
а значит и умный; то есть зная, как сделать
разумное использование тех благодатных искр, которые,
вихрем в небесный огонь веры, надежды, любви и
непрестанная молитва и братское служение людям, заставляет нас
Христиане не только по названию, но и по жизни.

Так, преподобный о. Серафим, просвети нас и наставь нас
недостойные, грешные и слепые котята. Научи нас, живущих в
посреди шумного мира идти по пути
миротворцы, которых ты велел нам идти и которых ты
вы подошли к распахнутым воротам
Вечное Христово Царство мира и любви.

Напоминаю в связи с этой инструкцией
ненавязчивый свидетель святого. Если бы мы только прислушались
самих себя, если бы мы упрекали свою совесть, то
у нас не будет времени судить и наблюдать за своими соседями.Это первая, но не самая важная инструкция,
что так сложно, но не невозможно выполнить, для всех
возможно для тех, кто верит во Христа и желает
спасти их души в этом быстро меняющемся мире.
Самоупрек, друзья мои, предполагает постоянное умственное
внимание к регионам и пространству нашего сердца. Только
человек, который привык не смотреть влево и
правильно, кто избегает поверхностного, легкомысленного чтения, и
не только чтение, но и красочные гламурные картинки,
которые являются гнилыми продуктами для большинства сегодняшних
зеваки, отравляющие зрительными токсинами нашего бессмертного человека
душа… только он сможет заглянуть в шкаф
собственной души, чтобы взглянуть на древние страсти, врожденные
падшему человеку — я имею в виду гордость, похоть и гнев.Чтобы
вступить в словесный бой, чтобы противостоять приходящим предложениям
от злых мыслей, атакующих сердце от
внутри — это знак верной Христу души,
душа, которая действительно упорядочена, разумна и мудра; в
душа, о которой написано в Священном Писании: Говорит
Господь: но на этого человека я посмотрю, даже на того, кто
бедный и сокрушенный, и трепещет перед моим
слово
(Ис. 66: 2). И Сам Спаситель постоянно
говорит нам в Евангелиях: «Смотрите сами.”

Будь внимателен к себе, как и юный Прохор, позже послушник
Саровский монастырь, а затем расцветший инок Серафим
среди русской зимы с чудесными дарами Св.
Дух. И одним из них было его пребывание внутри, его
самообвинение в сочетании с непрекращающейся беседой, молитвой,
направлен к Отцу Небесному.

Просто
тем не менее, недостаточно просто сосчитать свои недостатки.
Некоторые люди, которых мы знаем, делают это и называют это самоанализом,
попадая в — простите
я — депрессивное состояние.Также необходимо
подражать детской вере и благочестию преподобного Серафима
молитва, которую его невинная душа излила
Господь и Богородица и не переставали
с утра до позднего вечера. Возможно ли это для современных
человек, облепленный гаджетами, который смотрит на свой
планшетное устройство чаще, чем зеркало или ужин
тарелка? Возможно ли это для человека, который
перегружен информацией, кто хочет знать
все, даже не успев взглянуть на
небеса? Вполне возможно, потому что свинья
найти грязь, и человек, желающий непрестанной молитвы
легко приобретет этот дар, если объединится со своим
желаем постоянной практики и полной мягкости по отношению к
другие.

Глядя на нас с прекрасного расстояния, преподобный Серафим
ненавязчиво напоминает: «Благочестие твое, помни
что молящийся Богородице с
приветствие архангела «Богородица и Дева,
радуйтесь, «читать десять, пятьдесят или 150 раз в день, это
деятельность, доказанная двумя тысячами лет, и является внутренним
потребность бессмертной человеческой души ». И действительно, нет
только в пятом или восемнадцатом, но даже в
двадцатого века некоторые земные ангелы с такими же
монашеское имя как Св.Серафим, один из них Святитель
Серафим Димитровский (фамилия Звездинский, убит
Красные бандиты в 1937 г. в Сибири), имели практику
читать 150 раз в день внимательно и любить
молитва: «Богородица и Богородица, радуйтесь. Мэри полна
благодать Господь с тобою. Благословенна ты среди женщин,
и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила
Спаситель наших душ ». Святитель Серафим сделал
не просто молиться, но ставить себя перед лицом
Небесная царица.Он писал из ссылки в свой духовный
дети в городе Димитров: «Мои близкие,
Можете ли вы поверить, что я никогда не чувствовал себя
епископ Димитровский такие радостные дни, как проведенные здесь, в
далекая сибирская ссылка. Страшно сказать, но
Небесная Королева исполняет мои малейшие желания. у меня есть только
думать о куске хлеба, или об отдыхе, или о
получить возможность отдохнуть в разговоре с
добрый, единомышленник и я получаю все сверх
все ожидания.Возможно, это потому, что я стараюсь никогда не пропускать
день исполнения молитвенного правила Богородицы ».
Кто не верит, пусть попробует.

Если вы сидите или стоите в пробке или
путешествуя из конца в конец нашего златоглавого
столицы в метро, ​​тем удобнее
вооружитесь небольшими молитвенными веревками, стремясь всеми силами
бусину или узелок, чтобы произнести чудесную молитву, которую Михаил
Лермонтов знал наизусть, «в трудные минуты
жизнь », призывая Богородицу, как свою
бабушка учила его.

Но мы знаем преподобного Серафима и по другой заповеди. Он
любил повторять мысль св. Григория
Салоники, великий подвижник XIV века на горе.
Афон, что молитва Иисуса воздается не только монахам
но и мирянам. Он назвал Иисусовую молитву золотой
нить, которую, если христианин держит в руке, он хорошо
никогда не сбивайся с пути и не упадешь в
дьявольский лабиринт повседневной суеты. Христианин
кто с вниманием взывает к имени Бога,
вознесен, даже если он не очень хорошо разбирается в святоотеческих
учение, до самой высоты духовной жизни — если
Иисусова молитва совершается со смирением и безжалостностью,
и укрепляется частым исповеданием и причастием
Святых Животворящих Тайн Христовых.Мы должны говорить
точнее о последнем.

Санкт-Петербург
Серафим радуется, когда исповедуются православные христиане
тщательно и приблизиться к Святой Чаше, как
младенцы, которые всегда ищут свои
материнская грудь. Кроме того, угодник Богу
Саров свидетельствует, что никто не может полностью подготовиться
для причастия Тела и Крови Господа, даже
если он усердно прочитает все молитвенное правило
подготовка. Само правило дано нам только так
что мы почувствуем духовный аппетит, чтобы мы
погрузились бы в осознание наших
немощь, неподготовленность и неспособность
получение мысленного света Божественности.»Даже
если бы вы были готовы на миллион лет
ты никогда не будешь достойно подготовлен, моя дорогая
те, — говорил преподобный Серафим. Тем не менее, с
покаяние и дерзновение к бесконечной милости Божией,
давайте подойдем к Святой Чаше и очистимся
понемногу, освещая себя, пока мы не станем
горящие лампы перед ликом Сладчайшего Господа
Иисус.

Мы также должны упомянуть, что при получении Святых Таин
мы должны сохранить благодать, которую получили как св.Серафим сделал. Он старался никогда не рассыпаться, никогда
впадать в пустую болтовню — не говоря уже о суде. Он был очень
воздерживались от земной пищи и очень любили
больше после Причастия Святых Таин, если бы не было
в течение его месяцев и лет затворничества и полного
одиночестве, чтобы излить благодать через его радостный, мирный и
Пасхальные слова: «Радость моя, Христос Воскрес!» А также
так, улыбаясь губами и душой, он налил
Из благодарного света утешения в холод, дрожь,
закаленные души, привлеченные Промыслом Божиим в Саров
Монастырь исцеления их сердец.

Будем же, дорогие друзья, подражать преподобному Серафиму.
улыбка; За то, что косо смотрят друг на друга, как призраки,
или как мыши, щурящиеся на зерно, это незавидная участь
приверженцев концептуального искусства. Но давайте, православные,
культурными людьми, перешагнувшими рубеж 2000 г.
лет Святой Католической и Апостольской церкви, имея
выучил «кое-что и как это сделать или
что »воплощают наши многовековые
образованность — если это так — в способности
приветствовать друг друга улыбкой и расстаться
так, чтобы наша душа чувствовала себя светлой, теплой и
желая встретиться снова.

О преподобном Серафиме можно было говорить с утра до вечера.
Тем не менее он, которого знает весь мир, также намекает
нам, что пора перейти от слов к делу. А также
прощаюсь с вами сейчас, дорогие друзья, я не расстаюсь с
Преподобный Серафим, молитвы которого, я убежден, принесут
радость нашей душе, пока мы не заснем.

Святой отец Серафим, молись за нас Богу и сделай нас
яркие солнца для утешения наших соседей. Аминь.

.

Греческие чудеса преподобного Серафима Саровского / Православие. Com

Эта
история была рассказана нам благочестивой греческой православной семьей
который живет в Англии, но часто бывает на ее родине. На
в один из своих визитов в святые места Греции они
путешествовали по полуострову Кассандра и остановились
по пути в неизвестной церкви. Они вошли внутрь.
Это была обычная греческая церковь, но что удивило
этих посетителей было необычное почитание св.
Серафима Саровского, которое видно с
интерьер церкви.Помимо обычного большого значка
святого, там же у стены был оригинал
ищущий мощевик с иконой — эпитафион
(символическая плащаница), изображающая усопшего
Богу угодник преподобный Серафим.

Как объяснили нам наши греческие друзья, сейчас очень много людей
знаю о. Серафима в Греции. Кроме того, российский
Серафим стал так дорог сердцам простых
верующие, что они считают его своим греческим святым,
а менее образованные могут даже сказать, что Саров
где-то в Греции.Тем не менее было непонятно, что
заставил эту конкретную церковь почитать его так, особенно
так как находился в «глухой глуши».

Вскоре появился священник и ответил посетителям.
Вопрос, что эта церковь была посвящена преподобному Серафиму.
Почему и как это произошло — целая история, которую он
любезно предложил рассказать им за чашкой чая.

История получилась довольно необычной, даже
чудо. Пт. Нектарий, как настоятель церкви
был назван, когда-то трудился в послушании простым монахом в
Гроба Господня в Иерусалиме.Это был его долг
составить график богослужений и молебнов среди
различных православных юрисдикций, а также
инославный. Там было определенное время, отведенное для
приехавшие сюда русские монахини Иерусалимского женского монастыря
петь и читать акафисты.

Что ж, однажды о. Нектарии, что время
выделено им было слишком долго. Поэтому он решил его сократить.
почти наполовину. Слезные мольбы монахинь не имели
эффект на уверенного в себе админа.«В
решение принято; пожалуйста, следуйте
это — иначе вы потеряете право молиться здесь
вообще.»

Кельи, где проживает о. Нектарий отдыхал ночью.
на втором этаже самого церковного здания. Который
Ночью никто не остался в церкви помолиться, и все
двери были заперты. Вдруг легкий стук в дверь
из его комнаты было слышно. Пт. Нектариос был чрезвычайно поражен.
Кто бы это мог быть? При втором ударе он открыл дверь.
Он не испугался, но был озадачен.Возможно кто-то
случайно остался в церкви.

Перед ним стоял незнакомый седой старик, который
грозно указал пальцем на о. Нектария и сказал:
«Не смей обидеть моих дочерей!» это было
сказал на совершенном греческом языке, но хранитель не мог
что имели в виду эти слова. После повторения
их старец исчез во тьме
церковь.

Еще раз прогуливаясь по церкви, о. Нектарий сделал
не нашел никого и вернулся в камеру, чтобы отдохнуть.в
утром он был почти уверен, что это был всего лишь сон.
Но когда в храм пришли русские монахини и после
установив свои иконы, начали молиться,
Сердце монаха сжалось от благоговейного страха. На одном
из икон был изображен старец, который явился
ему накануне вечером. Голос снова прозвучал в
уши смотрителя, как будто кто-то из присутствующих говорит:
«Не смей обидеть моих дочерей!»

Падать ниц перед иконой и целовать ее
благоговейно о.Нектарий узнал от монахинь имя
святого, о котором он раньше ничего не знал, и
вернул им время для молитвы у Господа
Гробница.

Вскоре после этого произошло еще одно необычное событие в
жизнь о. Нектарии. Задолго до события, описанного на
Гроба Господня, пришел пожилой русский епископ
и молился там так долго и поздно, что о. Нектарио
предложил ему отдохнуть в своей камере. Он дал епископу
кровать, и предназначенная для отдыха на топчане в
угол.Но старец-епископ не закрыл глаза на все
ночь только «потянул за молитвенную веревку», сидя
в кресле. Пт. Нектарио чувствовал себя неуютно
спать, и поэтому он всю ночь молился своей молитвой
веревка. Ну а через пару дней после появления св.
Серафима и последующего покаяния хранителя,
Пт. Нектарий неожиданно получил посылку от того же самого
епископ. Как выяснилось, старец-епископ скончался.
Господа, и инока-хранителя не завещал ничего другого
чем кусок мощей св.Серафима Саровского.

Пт. Сожаление и благодарность Нектария не знали
границы. Какую милость святой проявил к нему, как быстро он
простила его и как чудесно благословила его! Тогда и
там он дал обет, что по окончании службы в
Гроба Господня, по возвращении в Грецию он
построят храм в честь преподобного Серафима. Он построил
засыпание могилы стеной, чтобы после смерти он
мог быть похоронен по ту сторону стены, снаружи
церковь, но рядом с Святой!

Иеромонах Кирилл (Зиньковский), иеромонах Мефодий
(Зиньковский)

Перевод Православия.com

Татьянин
Логово

.

Преподобный Серафим Саровский


Преподобный Серафим (ур. o hor Moshn i n)
Родился в 1759 г. в Курской купеческой семье. В 10 лет он стал
Серьезно болен. Во время болезни он увидел Богородицу в своем
спать, который обещал вылечить его. Через несколько дней состоялся религиозный
Крестный ход в Курске с местно-чтимой чудотворной иконой Матери
Бога. Из-за плохой погоды процессия пошла по сокращенному маршруту мимо
дом семьи Мошниных.После того, как мать поставила Серафима в
чудотворный образ он быстро поправился. В молодом возрасте ему нужно было
помогать родителям с их магазином, но бизнес его мало привлекал. Молодой
Серафим любил читать жития святых, посещать церковь и уединяться.
в уединение для молитвы.

В 18 лет Серафим твердо решил стать монахом. Его мать
благословил его большим медным распятием, которое он носил поверх своей одежды.
его жизнь.После этого он послушником поступил в Саровский монастырь.

С первого дня в монастыре исключительное воздержание от еды и сна.
были отличительными чертами его жизни. Кушал раз в день и мало. На
По средам и пятницам он ничего не ел. Просив благословения его
старец (т.е. духовный старец) стал часто уходить в
лес для молитв и религиозных размышлений. Вскоре он снова тяжело заболел
после, и был вынужден провести большую часть следующих трех лет, лежа
вниз.

Святой Серафим снова был исцелен Пресвятой Богородицей, явившейся
к нему в сопровождении нескольких святых. Указывая на преподобного Серафима,
Пресвятая Дева сказала апостолу Иоанну Богослову: «Он из нашего рода».
Затем, коснувшись его бока своим посохом, Она исцелила его.

Он принял монашеский постриг в 1786 году, когда ему было 27 лет.
Ему было дано имя Серафим, что на иврите означает «огненный» или «горящий». Он
вскоре стал иеродиаконом.Он оправдывал свое имя необычайно
горящая молитва. Он проводил все свое время, за исключением самого короткого отдыха,
в церкви. Такими молитвами и трудами богослужений Серафим
стал достойным видеть ангелов, служащих и поющих в церкви. Вовремя
литургии в Великий четверг, он увидел Самого Господа Иисуса Христа в образе
Сын человеческий, входящий в Церковь с Небесным воинством и благословением
те, кто молится. Святой долго не мог говорить после удара
это видение.

В 1793 году преподобный Серафим был рукоположен во иеромонахи, после чего служил каждый
день и получил Святое Причастие на год. Преподобный Серафим тогда стал отходить
в его «дальний отшельник» лесную глушь примерно в пяти километрах от
Саровский монастырь. В это время он достиг большого совершенства. Дикие животные
в хижину подвижника приходили медведи, кролики, волки, лисы и другие.В
старица (т.е.старица) Дивеевского монастыря, Матрена Плещеева,
был свидетелем того, как преподобный Серафим кормил медведя, пришедшего к нему из руки:
Особенно чудесным было лицо великого старца. Было радостно и ярко,
как у ангела «, — описала она. Живя в этом маленьком обители
его, преподобный Серафим однажды сильно пострадал от разбойников. Хотя он был
физически очень силен и в то время держал топор, преподобный Серафим не
сопротивляться им.В ответ на их угрозы и их требования денег он заложил свой
топором на землю, скрестил руки на груди и послушно дал
сам до них.

Начали бить его по голове рукоятью собственного топора. Кровь
начал литься из его рта и ушей, и он потерял сознание. После того
его стали бить бревном, топтали ногой и тащили
земля. Бить его перестали только тогда, когда решили, что он
умер.Единственным сокровищем, которое грабители нашли в его келье, была икона
Богоматерь глубоких эмоций (Ымиление), перед которой он всегда молился. Когда,
через некоторое время грабители были пойманы и привлечены к ответственности, святой монах
ходатайствовали от их имени перед судьей. После избиения преподобный Серафим
оставался сгорбленным до конца своей жизни.

Вскоре после этого начался «столпный» период жизни преподобного Серафима, когда
он проводил дни на скале возле своего маленького отшельника, а ночи в
леса.Он молился с поднятыми к небу руками почти без передышки.
Этот его подвиг продолжался тысячу дней.

По особому видению Богородицы он был отдан под конец
своей жизни преподобный Серафим взял на себя подвиг старца. Он
стал принимать всех, кто приходил к нему за советом и указанием. Многие тысячи
людей из всех слоев общества и условий жизни стали посещать старейшину,
который обогатил их своими духовными сокровищами, которые он приобрел многими
лет усилий.Все видели преподобного Серафима кротким, радостным, задумчиво-искренним.
Он приветствовал всех словами: «Моя радость!» Многим он советовал: «Приобретите мирный
духа, и вокруг тебя будут спасены тысячи ». Кто бы ни приходил к нему,
старец преклонился перед всеми до земли и благословил их руки. Он
посетителям не нужно было рассказывать о себе, так как он мог видеть, что каждый
было на их душе. Он также сказал: «Бодрость — не грех.
усталость, потому что от усталости иногда бывает уныние, и нет ничего
хуже того.«

«Ах, если бы вы знали, — сказал он однажды монаху, — какая радость, какая сладость.
ждет праведная душа на Небесах! Вы бы решили в этой смертной жизни нести
любые горести, гонения и клевета с благодарностью. Если эта наша клетка
был наполнен червями, и эти черви должны были есть нашу плоть всю нашу жизнь
на земле, мы должны согласиться на это с полным желанием, чтобы не проиграть ни одним
шанс, ту небесную радость, которую Бог приготовил для любящих Его ».

Чудесное преображение лика старца описано близким
почитатель и последователь св.Серафим Мотовилов. Это произошло во время
зимой, в пасмурный день. Мотовилов сидел в лесу на пне; Санкт-Петербург
Серафим сидел напротив него на корточках и рассказывал ученику значение слова
Христианская жизнь, объясняющая, для чего мы, христиане, живем на земле.

«Надо, чтобы Дух Святой вошел в наше сердце. Все хорошее, что
мы делаем то, что делаем для Христа, дано нам Духом Святым, но молитва больше всего
всего, что всегда доступно нам «, — сказал он.

«Отец, — ответил Мотовилов, — как я могу увидеть благодать Святого Духа?
Как я могу узнать, со мной Он или нет? »

г.Серафим стал приводить ему примеры из житий святых и
апостолов, но Мотовилов все равно не понял. Тогда старец крепко взял его
за плечо и сказал ему: «Мы оба теперь, мой дорогой друг, в Святом
Дух ». Как будто глаза Мотовилова открылись, потому что он видел, что лицо
старца был ярче солнца. В душе Мотовилов чувствовал радость и
покой, в его теле тепло, как будто это было летом, и аромат начал
распространяться вокруг них. Мотовилов испугался необычной перемены, но
тем более, что лицо старца сияло, как солнце.Но св.
Серафим сказал ему: «Не бойся, милый. Ты даже не сможешь
увидимся, если бы вы сами не были в полноте Святого Духа. Спасибо
Господи, за Его милость к нам «.

Так понимал Мотовилов умом и сердцем, что сошествие Св.
Имеется в виду Дух и Его преображение человека.

Дни памяти преподобного Серафима — 1 августа и 15 января.
(19 июля и 2 января по церковному календарю).

Тропарь Св.Серафима, глас 4

Ты с юности любил Христа, Благословенный, / и жаждал труда
для Него одного ты боролся в пустыне с постоянной молитвой и
труд. / С раскаявшимся сердцем и великой любовью ко Христу ты пользовался благосклонностью
Богородица. / Посему мы взываем к Тебе: / Спаси нас молитвами Твоими, Серафимы
наш праведный Отец.

Кондак преподобного Серафима, Глас 2

Оставив красоту мира и все порочное в нем, святой,
поселился в Саровском монастыре./ И прожив там ангельскую жизнь, / ты
для многих был путь к спасению. / Посему Христос прославил тебя, о
Отец Серафим, / и наделил тебя даром исцеления и чудес. /
И мы взываем к Тебе: / Радуйся, Серафим, Отец наш праведный.

http://www.orthodoxphotos.com

.